IMÁDSÁG VÍRUSJÁRVÁNY IDEJÉN

Imádság közvetítése élőben mindennap 16.30 órakor  a Budapesti-Szent Rita templomból.

Ha szeretne belekapcsolódni az imába kattintson ide!

Ha nem tud élőbe bekapcsolódni, egyénileg elvégezheti a templomban elmondott imát.


Erdő Péter bíboros imája

Mindenható Urunk, atyáink Istene!

Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk.

Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért és azért, hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked, hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó halála és feltámadása által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra.

Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk.

Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét! Adj a társadalmak vezetőinek éleslátást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez.

Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettünk!

Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz nekünk!

Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj értünk!

(Szent Rita lehetetlennek látszó ügyek védőszentje könyörögj értünk!)

Ámen.

Szent Rita rózsakoszorú

Az éremre a Hiszekegyet imádkozzuk

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

1. Miatyánk...
Hétszer: Üdvözlégy Mária... Jézus, aki Szent Rita kérésére bűneinket megbocsátja.
Dicsőség az Atyának...

2. Miatyánk...
Hétszer: Üdvözlégy Mária... Jézus, aki Szent Rita kérésére testi és lelki rossztól megoltalmaz.
Dicsőség az Atyának...

3. Miatyánk...
Hétszer: Üdvözlégy Mária... Jézus, aki Szent Rita kérésére minden bajunkban megsegít.
Dicsőség az Atyának...

Litánia Szent Rita tiszteletére

Uram irgalmazz nekünk!
Krisztus kegyelmezz nekünk!
Uram irgalmazz nekünk!
Krisztus hallgass minket!
Krisztus hallgass meg minket!

Mennybéli Atyaisten! Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten!
Szentlélek Úristen!
Szentháromság egy Isten!Szentséges Szűz Mária! Könyörögj érettünk!
Istennek szent Anyja!
Szüzeknek szent Szüze!
Szent József!
Szent Ágoston!
Szent Mónika!
Szent Rita!
Kegyelemmel teljes rózsa,
Segítőnk látszólag lehetetlen ügyekben,
Reménytelenségben vigaszunk,
Elhagyatottak oltalmazója és menedéke,
Minden szükségben hű közbenjáró,
Szelídség és alázatosság példája,
Engedelmesség és lemondás példaképe,
Türelem és Istenben való megnyugvás tükre,
A Szent Ágoston-rend dísze,
A felfeszített Krisztus kedvelője,
A szenvedő Krisztus arája,
Szent Rita, kit üdvözítő koronájának egy tövise megsebzett,
Szent Rita, kinek homlokát ez a seb ékesítette,
Szent Rita, ki az isteni Gondviselésben bíztál,
Szent Rita, ki magadat teljesen Istennek adtad,
Szent Rita, Jézusnál hatalmas közbenjárónk,
Szent Rita, akit Isten sok csodával dicsőített,
Szent Rita, akit az Isten sokszor meghallgatott,

Hogy az önszeretetről lemondjunk. Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy az alázatosságot gyakoroljuk.
Hogy keresztünket türelemmel viseljük.
Hogy Istent mindenek fölött szeressük.
Hogy Isten szent akaratát mindenkor teljesítsük.
Hogy megbántóinknak szívesen megbocsássunk.
Hogy felebarátainkat, mint önmagunkat szeressük.
Hogy az erényekben példádat kövessük.
Minden kísértésben.
Minden veszedelemben.
Minden szükségünkben.
Minden szomorúságban és kellemetlenségben.
Szenvedésben, keresztviselésben.
Halálunk óráján.

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit,kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit,hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk!

E: Imádkozzál érettünk Szent Rita,
H: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!

Úristen, aki véghetetlen jóságodban a te szolgálódnak, Szent Ritának imádságát meghallgattad, és közbenjárására megadtad azt, amit emberi erőnek lehetetlen volt elérni, légy könyörületes szorongattatásainkban és küldj segítséget szükségeinkben, add hogy mindnyájan elismerjük, miként jutalmazod az alázatosakat, oltalmadba veszed az elhagyottakat, és erőssége vagy a Benned bízóknak. Amen.

Közbenjárást kérő ima Szent Ritához

Szent Rita, Istentől csodákkal kitüntetett! Te részesültél abban a kegyelemben, hogy kétségbeejtő helyzetekben különleges szószólónk és segítőnk lehetsz. Erős bizalommal térdelünk előtted, együttérző szeretetedre hagyatkozva, hogy segítségedet kérjük jelen nagy szükségünkben. Légy részvéttel irántunk. Imáinkat vidd Isten trónja elé, és buzgó közbenjárásod által nyerj meghallgatást kéréseinkben. Járj közben értünk Jézus Szent Szívénél. Ígérjük, hogy egész életünk hirdetni fogja az Úr hozzánk lehajló, minket átölelő szeretetét és a te közbenjáró jóságodat.

Szent Rita! Te csodálatosan részesültél Urunk Jézus Krisztus kínszenvedésében. Közbenjárásod által nyerd meg nekünk, hogy az élet szenvedéseit megadással viseljük és pártfogolj minden szükségünkben. Amen.

Ezzel az énekkel kezdődik az ereklyével való áldás szertartása:

1. Tárd fel egednek kapuit, nagy Isten!

Szent Ritát látni engedd gyermekidnek!

Szent Rita kérünk, esdekelj ma értünk,

Légy menedékünk!

2. Kéréseinket sok nehéz ügyünkben,

Mi közbenjárónk, juttasd fel a mennybe!

Szent Rita asszony,

sok ba­junkban kérünk.

Légy segítségünk!

Ének utána pap ezt imádkozza:

Ima Szent Rita Oltáránál

Szent Rita! Ezt az oltárt tiszteletedre szentelték. Ide járulunk, hogy köszöntsünk, tiszteljünk, és segítségedet kérjük. Minden kérésünket erre az oltárra helyezzük, hogy minden itt bemutatott szentmisével felajánlhassuk a Szentháromságnak, Krisztus testével és vérével együtt. Az itt bemutatott szentmisékkel felajánljuk önmagunkat is, és kérjük, hogy mind ez életünkben, mind halálunkban részesüljünk az itt bemutatott szentmisék kegyelmeiben. Krisztus a mi Urunk által. Amen.

Az ereklyével áldást ad atya, és mondja: Szent Rita közbenjárására áldjon meg titeket és családjaitokat a Szentháromságos Isten, az Atya a Fiú és a Szentlélek

Hívő válasza: Amen.

Ének:

1. Ártatlan szüzek jöjjetek

És tisztalelkű hitvesek

Veletek zengje föld és ég

Rita méltó dicséretét


4. Dicsérünk ó Atyánk, s Veled

Fiadat és Szentlelkedet

Rita imája nyissa meg,

Hű szolgáidnak mennyedet.

Amen.