Szent Rita búcsú

Szent Rita búcsú

Május 22-én ünnepeljük Szent Rita égi születés napját. Tisztelői összegyűlnek a templomába. Szentmisén vesznek részt. A mise végén rózsaszentelés van. Ezt visszük, magunkkal, és ajándékozzuk beteg testvéreinknek. Több alkalommal tapasztaltak betegségükben megkönnyebbülést, a szenvedés enyhülését, azok, akik ezt a megáldott virágot kapták.


2020. évi búcsú


Szent Rita búcsú

Gondolatok a búcsú után.

2019. Május 19-én és 22-énünnepeltük Szent Rita templom búcsúját, hagyomány szerint, ekkor költözött a mennybe védőszentünk.

Az esős idő ellenére nagyon sokan keresték fel templomunkat, 7 szentmisében ünnepeltük védőszentünket, kb. 1 200 zarándok járult szentáldozáshoz.

Több atya is segítségükre volt a zarándokoknak a szentgyónás elvégzésében: Khírer Imre atya, Mák Ferenc atya, Varga Miklós Péter é.esperes atya, Sulok Tibor atya, Dobos Péter atya aki felvidékről jött zarándok híveivel, Nagy Richárd atya. Hálásan köszönjük az atyák készséges szolgálatát.

Mohos Gábor Esztergom-budapesti egyházmegye segédpüspök mondta.

Búcsúi szentbeszédek itt hallgathatók meg:


Rózsa-áldás

Bevezető intelem

A rózsák megáldása emlékeztet minket Szent Rita életének egy jeles eseményére. 1457 januárjában, amikor betegen feküdt a casciai (ejtsd: kássai) monostor cellájában, kérte az egyik unokahugát, hozzon neki szülőföldjéről, Roccaporenaból (ejtsd: rokkaporénából) egy rózsaszálat. A hagyomány szerint Isten meghallgatta kérését és Rita rokona a havas téli tájon kinyílt rózsát tudott szedni neki. Azért hívjuk segítségül most az Urat, hogy nagylelkűen ajándékozzon testi és lelki kegyelmeket mindazoknak, akik Szent Ritát segítségül hívják. Áldja meg ezeket a rózsákat, amelyek számunkra Szent Rita emlékezetének ajándékai. Rita életét csodálatos módon elkísérte a rózsa, amelynek tövise tizenöt éven keresztül jelezte számára Jézus megváltó szenvedését. Ezek a rózsák jelentsenek nekünk is reménységet, támaszt, egészséget, örömöt és békét, amikor Szent Ritát akarjuk követni.

Hívek közös könyörgései

P: Testvéreim, hívjuk segítségül Istent, a mi mennyei Atyánkat, mélységes áhítattal, hogy áldjon meg minket, vezessen és erősítsen meg Szentlelkének erejével! A kérésekre így válaszolunk: Áldd meg Urunk a te népedet!

Válasz: Áldd meg Urunk a te népedet!

1. Szeretet Istene, aki kegyelmeddel kísérted Szent Rita életútját, tartsd meg minket is szeretetedben, akik az életszentségre való elkötelezettséget vállaltuk!

2. Gyöngédség Istene, te Szent Ritának szereteted jeléül rózsát ajándékoztál, add, hogy mi is a vígasztalás és a békesség eszközei legyünk!

3. Szépség Istene, ezek a virágok és az egész teremtett világ rólad beszélnek, segíts minket, hogy Krisztus jó illata és felhívó jelei legyünk a világban!

4. Vígasztalás Istene, Szent Rita hittel járt az élet tövisei között, ajándékozz nekünk derűt és kitartást a szenvedések óráiban!

P: Hallgasd meg Istenünk kéréseinket, és Szent Rita égi közbenjárására teljesítsd reményeinket. Krisztus a mi Urunk által. Ámen.

Megáldó könyörgés

Istenünk, aki gazdag vagy irgalomban és forrása vagy minden vigasztalásnak, áraszd ki áldásodat + ezekre a rózsákra, és mindazokra, akik ajándékul kapják. Arra emlékezve, hogy Szent Rita rózsát kapott tőled és vigasztalást Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztus szenvedéseinek tövisszúrásai között, amelyeket éveken át viselt, mi is megerősödjünk a te kegyelmed erejében, és tegyünk tanúságot a föltámadt Krisztusról, aki él és uralkodik most és mindörökké. Ámen.

Szenteltvízzel meghinti a rózsákat.

 Záró áldás:

Térítsd magadhoz híveid szívét Istenünk, Szent Rita égi közbenjárására, és őrizz meg mindannyiunkat védelmedben. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

És a mindenható Istennek: az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindenkor. Ámen.

Egyházi engedély: + Antonio, spoletoi érsek, 1994. Pünkösdjén