Hitélet

Szentmise

Az Egyház életének központi eseménye, csúcspontja és forrása a szentmise. Minden szentmise húsvét titkát, Krisztus megváltó áldozatát teszi jelenvalóvá. A hívek számára vasárnaponként kötelező szentmisén részt venni.

Szent Rita templom miserendje: vasárnap 9 és 11 óra, szombaton előesti mise 17 óra.

Hétköznap 17 óra, csütörtök 8 órakor is.

A csütörtöki reggel 8 órai és 17 órai szentmisékben a Szent Rita család élő és elhunyt tagjaiért imádkozunk.

Az ország összes templomának miserendjéről tájékozódni lehet a miserend.hu oldalon.


Gyermek keresztség

A keresztség szentsége eltörli a bűnöket, Isten gyermekévé és az Egyház tagjává tesz. A keresztségben nevet és védőszentet kap a megkeresztelt. Más szentségek csak a keresztség után vehetők fel.

Katolikus keresztelést, gyermek keresztelése esetén, legalább a szülők egyikének kell kérni, lehetőleg a lakóhely szerint illetékes plébánián, de megfelelő okból kérhetik más plébánián is.

Az Egyház kéri, hogy a szülők, illetve keresztszülők (ha vannak), a keresztelés előtt oktatáson vegyenek részt. (Ez 7 év alatti gyermek keresztelése esetén szükséges.) Két előkészítő foglalkozást tartunk a szülőknek, vagy csak az egyik szülőnek (körülményekhez, lehetősé-gekhez igazodva). Ennek időpontja a résztvevők időbeosztásához igazodik, napközben, ill. szombaton is lehet.

A kereszteléshez szükséges, hogy legalább az egyik szülő vállalja a gyermek katolikus nevelését. A gyermek katolikus nevelésére vonatkozó ígéretet akkor is bizalommal kell fogadni, ha a szülők más (idősebb) gyermeküket korábban hitoktatásra nem járatták. A gyermek megkeresztelésének nem feltétele, hogy a szülők egyházilag rendezett házasságban éljenek, illetve visszamenőleg egyházközségi hozzájárulást ("egyházi adót") fizessenek.

Keresztszülő lehet az, aki

  • katolikus vallású
  • tizenhatodik életévét betöltött személy
  • alkalmas, és szándékozik is ezt a tisztséget viselni
  • az Oltáriszentséget már magához vette, tehát volt elsőáldozó
  • megbérmált személy
  • a hithez és a vállalandó tisztséghez méltó életet él
  • nem köti semmilyen törvényesen kinyilvánított kánoni büntetés
    (pl. ha házas, egyházilag rendezett házasságban él)
  • nem apja vagy anyja a keresztelendőnek.

Aki a keresztszülőség feltételeinek nem felel meg, azt tanúként lehet bejegyezni az anyakönyvbe, ha nincs keresztszülő, akkor a tanú jelenléte is elegendő a keresztség kiszolgáltatásához.

Ha a szülők egyike sem katolikus, de mégis a katolikus keresztelést kérik gyermekük számára, meg kell jelölniük olyan személyt, aki a gyermek katolikus nevelését vállalja, és a keresztszülőség feltételeinek megfelel, a gyermekkel azonos településen lakik, és segíteni fogja katolikus nevelését.

Keresztelés előtt két alkalommal várjuk a szülőket egy beszélgetésre, melyben átbeszéljük: Mi a terve az Istennek az emberrel? Mit ad a keresztség szentsége a gyermeknek? Miért érdemes megkeresztelni a kisgyermeket? Hogyan tud a szülő segíteni a gyermek vallási fejlődésében, növekedésében? Hogyan történik a keresztelés szertartása, annak menete?

Felnőtt keresztelés

Katekumenátus

Plébániánkon minden év szeptemberében indul kifejezetten felnőttek számára szentségek felvételére felkészítő hittan (keresztség, szentáldozás, bérmálás). Ennek időpontja vasárnaponként 17-19 óráig. A katekumenek a tavasz folyamán részesülnek a szentségekben.

Felnőttek keresztelése esetén egyazon szertartás keretében kötelező a bérmálás és az Eucharisztia szentségének kiszolgáltatása is. Nem bocsátható keresztelésre az a felnőtt, aki érvénytelen, és egyházilag nem is rendezhető házasságban él.


Bérmálás

A bérmálás szentségében megerősít a Szentlélek, hogy hitünket bátran megvalljuk, és hitünk szerint éljünk. Ez a szentség segítséget ad keresztségi fogadalmunk megtartásához.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által megállapított, és a Szentszék által jóváhagyott bérmálási alsó korhatár 12-14 év, felső korhatára nincs, többen felnőttként, már családban élve részesülnek ebben a szentségben. A bérmálás előtt kellő felkészülés szükséges.(ld. felnőtt kersztelés)

A bérmálandónak, amennyiben lehetséges, legyen bérmaszülője. A bérmaszülő feladata azon lenni, hogy a megbérmált Krisztus valódi tanújaként viselkedjék, és teljesítse ezzel a szentséggel járó kötelességeit.

Ahhoz, hogy valaki a bérmaszülő tisztségét betölthesse, meg kell felelnie a keresztszülőkkel kapcsolatban fentebb leírtaknak, a bérmaszülői igazolás szükségességére a keresztszülőknél leírtak vonatkoznak. Hasznos, ha a bérmaszülőséget arra bízzák, aki a keresztszülői tisztséget viseli. Nem katolikus személy bérmaszülősége nem merül fel, mert a bérmálási anyakönyvbe tanút nem jegyeznek be.

Kép forrásahttps://www.esztergomi-ersekseg.hu/hitelet/bermalas

Házasságkötés

A házasság szentsége a házasfelek között örök és kizárólagos köteléket hoz létre, ezért a házasság felbonthatatlan. E szentség segíti a házastársakat, hogy családi életüket rendezetten, hűségben, Isten akarata szerint tudják élni, a gyermekeket felelősen elfogadják és neveljék. A szentség kiszolgáltatását azon a plébánián kell kérni, ahol a házasságot kötni akarja a pár. Az esküvő tervezett időpontja előtt kb. 3-6 hónappal célszerű jelentkezni a plébánián. Ahhoz, hogy a szentség kiszolgáltatható legyen, legalább az egyik félnek latin szertartású katolikusnak kell lennie. A házasság-kötéshez új keltezésű keresztlevél kiállítása szükséges, amit a keresztelés helyének plébániáján kell kérni.

Ha egyik fél sem lakik az eskető plébánia területén, az esketés megengedettsé-géhez legalább az egyik fél lakóhelye szerinti plébánostól elbocsátót kell kérni.
A házasságkötés előtt álló párokat kellően fel kell készíteni, ez a helyi szokásoknak megfelelően végzendő, de nem tarthat túl hosszú ideig. Az esketéshez az egyházmegyei táblázat szerinti "stóla díj" az irányadó.

Házasságrendezés

Katolikusok tisztán polgári házassága sok esetben, akár hosszú évek után is rendezhető, érvényes szentségi házassággá tehető.

Betegek szentsége

A betegek szentségét azok a hívek (megkereszteltek) kaphatják, akik betegség vagy öregség miatt veszélyben vannak, ha ez a veszély nem is közvetlen életveszély. A szentség erőt ad a szenvedés elviseléséhez, egyesíti a beteget Krisztus szenvedésével önmaga és az Egyház javára, esetleg hozzásegít a gyógyuláshoz, a bűnöket is megbocsátja, ha a beteg nem tudott gyónni. A halállal nem ér véget életünk, hanem más módon folytatódik, ezért fontos, hogy szeretteink ne haljanak meg a bűnbánat szentsége (gyónás) és a betegek szentsége nélkül.

A betegek lelkipásztori ellátását általában a területileg illetékes plébániák végzik, kórházakban a Kórházlelkészi Szolgálat segítségével. Az otthon vagy kórházban fekvő betegek szentségekkel való sürgősségi ellátásának szervezett formáját nyújtja a Kórházlelkészi Szolgálat, amely állandóan biztosítja a betegek, haldoklók számára a szentgyónás elvégzésének, a szentáldozás és a betegek szentsége felvételének lehetőségét. Sürgős esetben éjjel-nappal hívható telefonszámuk: 213-96-20, egyéb esetekben: 224-86-40.

Templomunkban minden évben, a betegek világnapjához kapcsolódva (febr. 11.) idős, beteg testvéreink közösen veszik fel a betegek kenetét szentmise keretében. Mozgásukban akadályozott testvéreinket otthonukban keressük fel előre egyeztetett időpontban.

Temetés

Amikor elhunyt szeretteinket gyászoljuk, gondoljunk arra, amit a temetők bejáratán olvashatunk:
Feltámadunk! Örök életünk van.
Ha sikerült gondoskodnunk elhunyt hozzátartozónk szentségekkel való ellátásáról, akkor mindent megtettünk azért, hogy boldog örök élete legyen. Fontos az elhunyt lelki üdvéért mondott szentmise, melyet nem csak a temetéshez kapcsolódva, hanem később is rendszeresen (pl. az elhunyt halálának évfordulóján) érdemes kérni, ez is hathatós segítője örök boldogságának. A halálozást az elhunyt lakóhelye szerinti plébánián kell anyakönyveztetni. Ők az illetékesek a temetés elvégzésére is, de lehet máshol is kérni, ez esetben a másik plébánián szabadon dönthetnek, tudják-e vállalni a temetést. A területileg illetékes helyen a temetés akkor tagadható meg, ha az elhunyt más vallású volt, vagy ha az illető nyilvánosan és véglegesen elfordult az Egyháztól. A temetés elvégzésének nem feltétele, hogy utólag, visszamenőleg egyházközségi hozzájáru-lást, "egyházi adót" fizessenek az elhunyt hozzátartozói. A temetésért "stóla díj" fizetendő. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az egyházi temetkezést mindig az elhunyt rokonai személyesen intézzék az illetékes plébánián, és ne bízzák különféle temetkezési vállalkozásokra, mert ez esetben az anyakönyvezés gyakran nem történik meg.