Lelki élet - Hit élet

A templom első-része minden nap 7-18 óráig  nyitva van, lehetőséget biztosítva az egyéni szentséglátogatásra, imádságra.

Szentmise

Az Egyház életének központi eseménye, csúcspontja és forrása a szentmise. Minden szentmise Húsvét titkát, Krisztus megváltó áldozatát teszi jelenvalóvá.

Templomunkban lehetőség van csökkentett glutén tartalmú szentostyával való áldozásra. A szentmisékben, az áldoztatás után a Jézus Szíve szobornál élhetünk ezzel a lehetőséggel.

Szentmisék rendje templomunkban

Minden hétköznap 17 órakor,

csütörtökön 8 órakor is.

Szombaton -vasárnap előesti mise 17 órakor

Vasárnap 9 és 11 órakor.

A csütörtök reggel 8 és délután 17 órai szentmisékben a Szent Rita-család élő és elhunyt tagjaiért imádkozunk és  mindazokért a szándékokért, amelyet a templom első részében a kosárkába elhelyeznek. 

Az ország összes templomának miserendjéről a miserend.hu oldalon lehet tájékozódni.

Keresztség

A keresztség szentsége eltörli a bűnöket, Isten gyermekévé és az Egyház tagjává tesz. A keresztségben nevet és védőszentet kap a megkeresztelt. Más szentségek csak a keresztség után vehetők fel.

Katolikus keresztelést gyermek keresztelése esetén legalább a szülők egyikének kell kérni, lehetőleg a lakóhely szerint illetékes plébánián, de megfelelő okból kérhetik más plébánián is.

Az Egyház kéri, hogy a szülők, illetve keresztszülők (ha vannak), a keresztelés előtt oktatáson vegyenek részt. (Ez 7 év alatti gyermek keresztelése esetén szükséges.) Két előkészítő foglalkozást tartunk a szülőknek, vagy csak az egyik szülőnek (körülményekhez, lehetőségekhez igazodva). Ennek időpontja a résztvevők időbeosztásához igazodva napközben, ill. szombaton is lehet.

A kereszteléshez szükséges, hogy legalább az egyik szülő vállalja a gyermek katolikus nevelését. Az erre vonatkozó ígéretet akkor is bizalommal kell fogadnunk, ha a szülők más (idősebb) gyermeküket korábban hitoktatásra nem járatták. A gyermek megkeresztelésének nem feltétele, hogy a szülők egyházilag rendezett házasságban éljenek, illetve visszamenőleg egyházközségi hozzájárulást ("egyházi adót") fizessenek.

Keresztszülő az lehet, aki

  • katolikus,
  • tizenhatodik életévét betöltött személy,
  • alkalmas, és szándékozik is ezt a tisztséget viselni,
  • volt elsőáldozó, tehát az Oltáriszentséget már magához vette,
  • megbérmált,
  • a hithez és a vállalandó feladathoz méltó életet él,
  • nem köti semmilyen törvényesen kinyilvánított kánoni büntetés
    (pl. ha házas, egyházilag rendezett házasságban él),
  • nem apja vagy anyja a keresztelendőnek.

Aki a keresztszülőség feltételeinek nem felel meg, azt tanúként lehet bejegyezni az anyakönyvbe, ha nincs keresztszülő, akkor a tanú jelenléte is elegendő a kereszteléshez.

Ha a szülők egyike sem katolikus, de mégis a katolikus keresztelést kérik gyermekük számára, meg kell jelölniük olyan személyt, aki a gyermek katolikus nevelését vállalja, és a keresztszülőség feltételeinek megfelel, a gyermekkel azonos településen lakik, és segíteni fogja katolikus nevelését.

Keresztelés előtt két alkalommal várjuk a szülőket egy beszélgetésre, melyben átbeszéljük: Mi a terve az Istennek az emberrel? Mit ad a keresztség szentsége a gyermeknek? Miért érdemes megkeresztelni a kisgyermeket? Hogyan tud a szülő segíteni a gyermek vallási fejlődésében, növekedésében? Hogyan történik a keresztelés szertartása, annak menete?

Felnőtt keresztelés

Plébániánkon minden év szeptemberében indul kifejezetten felnőttek számára szentségek felvételére felkészítő hittan (keresztség, szentáldozás, bérmálás). Ennek időpontja vasárnaponként 17-19 óráig. Tavasz folyamán részesülnek a szentségekben.

Felnőttek keresztelése esetén egyazon szertartás keretében kötelező a bérmálás és az Eukarisztia szentségének kiszolgáltatása is. Nem bocsátható keresztelésre az a felnőtt, aki érvénytelen és egyházilag nem is rendezhető házasságban él.

Bérmálás

A bérmálás szentségében megerősít a Szentlélek, hogy hitünket bátran megvalljuk, és hitünk szerint éljünk. Ez a szentség segítséget ad keresztségi fogadalmunk megtartásához.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által megállapított, és a Szentszék által jóváhagyott bérmálási alsó korhatár 12-14 év, felső korhatára nincs, többen felnőttként, már családban élve részesülnek ebben a szentségben. A bérmálás előtt kellő felkészülés szükséges (ld. felnőtt keresztelés).

A bérmálandónak, amennyiben lehetséges, legyen bérmaszülője. A bérmaszülő feladata, hogy a megbérmált Krisztus valódi tanújaként viselkedjék, és teljesítse ezzel a szentséggel járó kötelességeit.

Ahhoz, hogy valaki a bérmaszülői feladatát betölthesse, meg kell felelnie a keresztszülőkkel kapcsolatban fentebb leírtaknak, a bérmaszülői igazolás szükségességére a keresztszülőknél leírtak vonatkoznak. Hasznos, ha a bérmaszülőnek azt a személyt kérik fel, aki a keresztszülői tisztséget viseli. Nem katolikus személy nem lehet bérmaszülő, mert a bérmálási anyakönyvbe tanút nem jegyeznek be.

Elsőgyónás (bűnbánat szentsége) 

A gyónásban Isten megbocsátja elkövetett, de megbánt bűneinket, segítséget ad, hogy jobbá váljunk. Fontos, hogy rendszeresen végezzünk szentgyónást! Isten azokat is várja megbocsátó szeretetével a bűnbocsánat szentségében, akik régóta nem részesültek benne!

Az elsőgyónást végzetteknek a későbbiekben minden katolikus templomban a helyi szokásoknak megfelelő időpontokban lehet gyónni.

Templomunkban a gyóntatás: csütörtök ½ 8-8 óráig, délután ½ 5-5 óráig, pénteken délután    ½ 5-5 óráig, szombaton délután ½ 5-5 óráig, vasárnap ½ 11-11 óráig. Gyóntatószék a templom bejárata mellett balra található.

Felkészülés a szentgyónásra, valamint lelki tükör innen érhető el!

Elsőáldozás (Oltáriszentség)

Az elsőáldozó az Oltáriszentséget, Krisztus Testét veszi magához. Ez a szentség a lelki fejlődés, a keresztény élet folyamatos segítője, ezért érdemes tiszta lélekkel, felkészülten, az elsőáldozást követően továbbra is rendszeresen áldozni.

Az Egyház szándéka szerint az értelme használatára eljutott 7 éves gyermek mielőbb elsőgyónáshoz és elsőáldozáshoz kell, hogy járuljon. Korábban már megkeresztelteknek az elsőáldozás előtt az elsőgyónást is el kell végezni.

A felkészülésre jelentkezni a plébánián vagy a hitoktatóknál lehet.

Napjainkban a lisztérzékenyek szentáldozása egyre több helyen jelent megoldandó problémát. Az ilyen betegek számára a Központi Ostyaellátóból külön igényelhető ostya, melyet a többitől elkülönítve kell tárolni. Bővebb információ az Ostyaellátó telefonszámán: Tel.: 215-5813

(Felnőttek elsőáldozásával és elsőgyónásával kapcsolatos információkat lásd feljebb.)

Házasságkötés

A házasság szentsége a házasfelek között örök és kizárólagos köteléket hoz létre, ezért a házasság felbonthatatlan. E szentség segíti a házastársakat, hogy családi életüket rendezetten, hűségben, Isten akarata szerint tudják élni, a gyermekeket felelősen elfogadják és neveljék. A szentség kiszolgáltatását azon a plébánián kell kérni, ahol a pár szeretne házasságot kötni. Az esküvő tervezett időpontja előtt kb. 3-6 hónappal célszerű jelentkezni a plébánián. Ahhoz, hogy a szentség kiszolgáltatható legyen, legalább az egyik félnek latin szertartású katolikusnak kell lennie. A házasságkötéshez szükséges új keletű keresztlevél kiállítása, ezt azon a plébánián kell kérni, ahol  keresztelték.

Ha egyik fél sem lakik az eskető plébánia területén, az esketés megengedettségéhez legalább az egyik fél lakóhelye plébánosától elbocsátót kell kérni.
A házasságkötés előtt álló párokat kellően fel kell készíteni, ez a helyi szokásoknak megfelelően végzendő, de nem tarthat túl hosszú ideig. Az esketés díját az egyházmegyei táblázat szerinti "stóla díj" szabja meg.

Házasságrendezés

Katolikusok tisztán polgári házassága sok esetben, akár hosszú évek után is, rendezhető, érvényes szentségi házassággá tehető.

Betegek szentsége

A betegek szentségét azok a hívek (megkereszteltek) kaphatják, akik betegség vagy öregség miatt veszélyben forognak, ha ez a veszély nem is közvetlen életveszély. A szentség erőt ad a szenvedés elviseléséhez, egyesíti a beteget Krisztus szenvedésével önmaga és az Egyház javára, esetleg hozzásegít a gyógyuláshoz, a bűnöket is megbocsátja, ha a beteg nem tudott gyónni. A halállal nem ér véget életünk, hanem más módon folytatódik, ezért fontos, hogy szeretteink ne haljanak meg a bűnbánat szentsége (gyónás) és a betegek szentsége nélkül.

A betegek lelkipásztori ellátását általában a területileg illetékes plébániák végzik, kórházakban a Kórházlelkészi Szolgálat segítségével. Az otthon vagy kórházban fekvő betegek szentségekkel való sürgősségi ellátásának szervezett formáját nyújtja a Kórházlelkészi Szolgálat, amely állandóan biztosítja a betegek, haldoklók számára a szentgyónás elvégzésének, a szentáldozás és a betegek szentsége felvételének lehetőségét. Sürgős esetben éjjel-nappal hívható telefonszámuk: 213-96-20, egyéb esetekben: 224-86-40

Templomunkban minden évben, a betegek világnapjához kapcsolódva (febr. 11.), idős, beteg testvéreink közösen veszik fel a betegek kenetét szentmise keretében. Mozgásukban akadályozott testvéreinket otthonukban keressük fel előre egyeztetett időpontban.

Temetés

Amikor elhunyt szeretteinket gyászoljuk, gondoljunk arra, amit a temetők bejáratán olvashatunk:
Feltámadunk! Örök életünk van.
Ha sikerült gondoskodnunk elhunyt hozzátartozónk szentségekkel való ellátásáról, akkor mindent megtettünk azért, hogy boldog örök élete legyen. Fontos az elhunyt lelki üdvéért mondott szentmise, melyet nemcsak a temetéshez kapcsolódva, hanem később is rendszeresen (pl. az elhunyt halálának évfordulóján) érdemes kérni, ez is hathatós segítője örök boldogságának. A halálozást az elhunyt lakóhelye szerinti plébánián kell anyakönyveztetni, ők az illetékesek a temetésre is, de lehet máshol is kérni, ez esetben a másik plébánián szabadon dönthetnek, tudják-e vállalni a temetést. A területileg illetékes helyen a temetés akkor tagadható meg, ha az elhunyt más vallású volt, vagy ha az illető nyilvánosan és véglegesen elfordult az Egyháztól. A temetés elvégzésének nem feltétele, hogy utólag, visszamenőleg egyházközségi hozzájárulást, "egyházi adót" fizessenek az elhunyt hozzátartozói. A temetésért "stóla díj" fizetendő. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az egyházi temetkezést mindig az elhunyt rokonai személyesen intézzék az illetékes plébánián, és ne bízzák különféle temetkezési vállalkozásokra, mert ez esetben az anyakönyvezés gyakran nem történik meg.

Képek forrási:https://www.esztergomi-ersekseg.hu/hitelet