IMÁK SZENT RITÁHOZ

Közbenjárást kérő ima Szent Ritához

Szent Rita, Istentől csodákkal kitüntetett! Te részesültél abban a kegyelemben, hogy kétségbeejtő helyzetekben különleges szószólónk és segítőnk lehetsz. Erős bizalommal térdelek előtted, együttérző szeretetedre hagyatkozva, hogy segítségedet kérjem jelen nagy szükségemben. Légy részvéttel irántam. Imámat vidd Isten trónja elé, és buzgó közbenjárásod által nyerj meghallgatást kérésemben. Járj közben értem Jézus Szent Szívénél. Ígérem, hogy egész életem hirdetni fogja az Úr hozzánk lehajló, minket átölelő szeretetét és a te közbenjáró jóságodat. Szent Rita! Te csodálatosan részesültél Urunk Jézus Krisztus kínszenvedésében. Közbenjárásod által nyerd meg nekem, hogy az élet szenvedéseit megadással viseljem és pártfogolj minden szükségemben. Amen.                                 lap elejére

Litánia Szent Rita tiszteletére

Uram irgalmazz nekünk!
Krisztus kegyelmezz nekünk!
Uram irgalmazz nekünk!
Krisztus hallgass minket!
Krisztus hallgass meg minket!

Mennybéli Atyaisten! Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten!
Szentlélek Úristen!

Szentháromság egy Isten!

Szentséges Szűz Mária! Könyörögj érettünk!
Istennek szent Anyja!
Szüzeknek szent Szüze!
Szent József!
Szent Ágoston!
Szent Mónika!
Szent Rita!
Kegyelemmel teljes rózsa,
Segítőnk látszólag lehetetlen ügyekben,
Reménytelenségben vigaszunk,
Elhagyatottak oltalmazója és menedéke,
Minden szükségben hű közbenjáró,
Szelídség és alázatosság példája,
Engedelmesség és lemondás példaképe,
Türelem és Istenben való megnyugvás tükre,
A Szent Ágoston-rend dísze,
A felfeszített Krisztus kedvelője,
A szenvedő Krisztus arája,
Szent Rita, kit az üdvözítő koronájának egy tövise megsebzett,
Szent Rita, kinek homlokát ez a seb ékesítette,
Szent Rita, ki az isteni Gondviselésben bíztál,
Szent Rita, ki magadat teljesen Istennek adtad,
Szent Rita, Jézusnál hatalmas közbenjárónk,
Szent Rita, akit Isten sok csodával dicsőített,
Szent Rita, akit az Isten sokszor meghallgatott,

Hogy az önszeretetről lemondjunk. Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy az alázatosságot gyakoroljuk.
Hogy keresztünket türelemmel viseljük.
Hogy Istent mindenek fölött szeressük.
Hogy Isten szent akaratát mindenkor teljesítsük.
Hogy megbántóinknak szívesen megbocsássunk.
Hogy felebarátainkat, mint önmagunkat szeressük.
Hogy az erényekben példádat kövessük.
Minden kísértésben.
Minden veszedelemben.
Minden szükségünkben.
Minden szomorúságban és kellemetlenségben.
Szenvedésben, keresztviselésben.
Halálunk óráján.

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit,
kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit,
hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit,
irgalmazz nekünk!

E: Imádkozzál érettünk Szent Rita,
H: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!

Úristen, aki véghetetlen jóságodban a te szolgálódnak, Szent Ritának imádságát meghallgatni méltóztattál, és közbenjárására megadtad azt, amit emberi erőnek lehetetlen volt elérni, légy könyörületes szorongattatásainkban és küldj segítséget szükségeinkben, hogy mindnyájan elismerjük, miként jutalmazod az alázatosakat, oltalmadba veszed az elhagyottakat, és erőssége vagy a Benned bízóknak. Amen.                                                                                                                                                                    

Ima Szent Ritához lelkierőért és türelemért

Szent Rita, a lelkierő és türelem lángoló példaképe, kérj nekem Istentől szent lelkierőt, hogy állapotbeli kötelességeimben álljam a harcot, és minden nehézség között kitartsak. Jézus isteni Szívétől esdj ki nekem szelíd szívet, amely a harag és türelmetlenség fölött uralkodik, szóban és tettben istenfélő. Szent Patrónám! Mutasd meg nekem a jó utat, és minden munkámat irányítsd Isten tetszése szerint. Amen.

Könyörgés Szent Ritához

A bánat és aggodalom súlya alatt hozzád fordulok, Szent Rita, akit mindenki a lehetetlenséggel határos akadályok legyőzőjének nevez; hozzád futok azzal a bizalommal, hogy segíteni fogsz bajomon. Szabadítsd meg szegény szívemet a gyötrelemtől, mert félelem szorongat minden oldalról! Szerezd meg zaklatott lelkem békéjét, hogy megszűnjék keserves könnyeim hullása!

Egészen Rád bízom magamat, Rád, akit a jó Isten választott a legkétségesebb ügyek szószólójává. Lehetséges volna-e, hogy egyedül én ne találjak enyhülést és segítséget nálad, aki oly csodásan segítesz a hozzád fordulókon? Csak én ne zenghessem a hálaadás himnuszát? Tudom, hogy bűneim akadályozzák kívánságom elérését, de bánom azokat teljes szívemből azért, mert általuk Istent, a legfőbb Jóságot bántottam meg.

Imádkozzál értem, hogy méltó gyónásban bocsánatot nyerjek és megjavulhassak! Kérlek, jutalmazd meg hozzád való erős bizalmamat, én pedig hirdetni fogom mindenfelé a bűnbánó lelkek iránti jóságodat. Te, aki a megfeszített Jézus jegyese vagy, imádkozzál értem most és mindig! Amen.                         lap elejére

Könyörgés

Urunk, Jézus Krisztus, te Szent Ritát elhalmoztad kegyelmeddel: megadtad neki, hogy szeresse ellenségeit, és homlokán viselje szereteted és kínszenvedésed jelét. Közbenjárására és érdemeiért add meg nekünk, hogy jók legyünk ellenségeinkhez, elmélkedjünk kínszenvedéseden, egykor pedig részünk legyen a szelídeknek és szomorkodóknak ígért juralomban. Aki élsz és uralkodol a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Amen.

Szent Rita rózsakoszorú

Az éremre a Hiszekegyet imádkozzuk.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

1. Miatyánk...
Hétszer: Üdvözlégy Mária... Jézus, aki Szent Rita kérésére bűneinket megbocsátja.
Dicsőség az Atyának...

2. Miatyánk...
Hétszer: Üdvözlégy Mária... Jézus, aki Szent Rita kérésére testi és lelki rossztól megoltalmaz.
Dicsőség az Atyának...

3. Miatyánk...
Hétszer: Üdvözlégy Mária... Jézus, aki Szent Rita kérésére minden bajunkban megsegít.
Dicsőség az Atyának...

                                                                      lap elejére

Szent Rita köszöntése


Üdvözlégy, dicsőséges Szent Rita, Krisztus kiválasztott jegyese! Teljes szívemből örülök annak a dicsőségnek, amelyet most Jézus Krisztussal a mennyei Paradicsomban élvezel. Esdve kérlek, hogy emlékezz meg rólam! Nyerd el számomra a kegyelmet, hogy feladataimat Isten dicsőségére és lelkem üdvére teljesítsem, hogy a bűnt kerüljem, valóban engesztelést nyújtsak az Istent érő sértésekért, és így az örök boldogságba jussak, hogy veled és minden szenttel együtt mindörökké dicsérjem és dicsőítsem Istent.
Dicsőséges Szent Rita, te csodálatos módon részt vehettél a mi Urunk Jézus Krisztus fájdalmas szenvedésében. Esdekeld ki nekem a kegyelmet, hogy türelemmel viseljem a földi élet szenvedéseit, és védelmezz meg minden ínségemben. Amen.                                     
                     lap elejére

Önmagunk felajánlása Szent Ritának

Szent Rita, a mai napon egész életemre, testem és lelkem minden dolgában különleges közbenjárómmá választalak, és elhatározom, hogy pártfogásodba vett hűséges gyermekedként áhítattal tisztelni foglak, és tiszteletedet erőmhöz mérten előmozdítom. Kérlek, közbenjárásoddal állj mellettem életemben, halálomban, minden ügyes-bajos dolgomban. Amen.                                     

Ima Szent Rita oltáránál

Szent Rita! Ezt az oltárt tiszteletedre szentelték. Ide járulok, hogy köszöntselek és tisztelettel kérjem segítségedet. Kéréseimet erre az oltárra helyezem, minden itt bemutatott szentmisében felajánlva a Szentháromságnak, Krisztus Testével és Vérével együtt. Felajánlom önmagamat is, és kérem, hogy mind életemben, mind halálomban részesüljek e szentmisék kegyelmeiben. Amen.                                                        

Szent Rita védőszentünkké választása

Dicsőséges Szent Rita! Ma rendkívüli védőszentemmé és közbenjárómmá választalak. Ezentúl buzgón akarlak tisztelni, példádat hűségesen követni kívánom, tiszteleted terjesztésén akarok munkálkodni. Fogadj be tehát engem pártfogoltjaid közé.
Szent Rita! Végy védelmedbe a gonosz ellenség cselvetései ellen! Őrizz engem minden testi és lelki veszélyben, óvj meg a kishitűségtől és csüggedéstől! Minden vállalkozásomra esdd ki nekem Isten áldását, de különösképpen az állhatatosság és a jó halál kegyelmét kérd számomra. Amen. 

                     lap elejére

Pártfogást kérő ima

Szent Rita! Kérlek, fogadj engem pártfogásodba, mint egy kisgyermeket! Oltalmazz engem a gonosz lélek mindenféle álnokságától, állj mellettem minden testi és lelki veszélyben, erősíts, ha elveszítem bátorságomat és ha kishitű vagyok!
Szent Rita! Engedd meg, kérlek, hogy Téged válasszalak pártfogómul és közbenjárómnak. Hűségesen akarom követni erényeidet, és igyekszem minél szélesebb körben elterjeszteni tiszteletedet. Eszközöld ki számomra a jó Isten áldását minden munkámra, különösen pedig ...-…ra. Legfőképpen segíts, hogy megkapjam a végső kitartás és a jó halál kegyelmét! Amen.                                   lap elejére

Szent Rita szentmise szövege

KEZDŐÉNEK Vö. Péld 31, 30. 28
Az istenfélő asszonyt mindenki dicséri;
fiai boldognak hirdetik,
és férje dicsekedve emlegeti.

KÖNYÖRGÉS
Urunk, Jézus Krisztus,
te Szent Ritát elhalmoztad kegyelmeddel:
megadtad neki, hogy szeresse ellenségeit,
és homlokán viselje szereteted és kínszenvedésed jelét.
Közbenjárására és érdemeiért add meg nekünk,
hogy jók legyünk ellenségeinkhez, elmélkedjünk kínszenvedéseden,
egykor pedig részünk legyen a szelídeknek és szomorkodóknak
ígért juralomban.
Aki élsz és uralkodol a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön-örökké.

Olvasmány Példabeszédek könyvéből ( 31,10-28)
Derék asszonyt ki talál? Értéke a gyöngyét messze meghaladja.
Férje (egész) szívével ráhagyatkozik, és nem jár rosszul vele.
Mindig a javára van, sose a kárára, életének minden napján.
Előteremti a gyapjút és a kendert, és mindent beszerez, ügyes kézzel.
Olyan, mint a kalmárok hajója: messze földről szállítja az élelmet.
Bár még éjszaka van, már fölkel, és ellátja a háza népét eledellel, szolgálólányait egy egész napra valóval.
Szántóföld után néz és meg is szerzi, szőlőt telepít a keze munkájából.
Jól körülköti derekát az övével, és nekifeszíti karját a munkának.
Tudja, hogy jó hasznot hajt, éjnek idején sem alszik ki lámpája.
Kinyújtja a karját a guzsaly után, és a kezével megfogja az orsót.
Kiterjeszti kezét az elnyomott fölé, a szűkölködőnek meg a karját nyújtja.
Nem kell féltenie háza népét a hótól: egész háza népét ellátta kettős ruhával,
és takarókat is csinált magának. Ruhája bársonyos len és bíbor gyapjú.
Férjét a kapuknál igen nagyra tartják, hogyha tanácsban ül az ország véneivel.
Ingeket is készít és eladja őket, öveket is árul a kereskedőnek.
Az erő érzete veszi körül, vidáman néz a jövendő elé.

Ha kinyitja a száját, bölcsen beszél, jóságos tanítás (árad) a nyelvéről.
Szemmel tartja háza népének munkáját, a tétlen lustaság nem kenyere.
Kiállnak fiai, s boldognak hirdetik, a férje is fölkel és így dicséri: „Sok asszony megmutatta, milyen derék, de te felülmúlod őket, mind valamennyit!”

Zsoltár

Válasz: Szívemből ünnepi ének árad, zengem dalomat a királynak.Zsolt 45,2-8
Szívemből ünnepi ének árad, zengem dalomat a királynak. Nyelvem siet vele, gyors, mint az író vesszeje.
Szép vagy, szebb, mint bárki az emberek fiai közül. Ajkadon kellem ömlik el, Isten megáldott téged örökre.
Válasz: Szívemből ünnepi ének árad, zengem dalomat a királynak.Övezd fel karddal oldalad, te hős, indulj fönségesen hatalmad teljében!
Szállj síkra a hűségért, alázatért és igazságért! Feszítsd a húrt az íjadon, mely fenyegetővé teszi jobbodat!
Válasz: Szívemből ünnepi ének árad, zengem dalomat a királynak.Hegyes a nyilad, lám, népek hullanak el előtted, a király ellenségeit elhagyja erejük.
A trónod, Isten, mindörökké áll. Uralmad jogara az igazság jogara.
Válasz: Szívemből ünnepi ének árad, zengem dalomat a királynak.Szereted az igazságosságot, gyűlölöd a jogtalanságot, ezért kent föl Isten, a te Istened, az öröm olajával,
mint senki mást társaid közül.
Válasz: Szívemből ünnepi ének árad, zengem dalomat a királynak.

Alleluja Jn 13,34
Jézus mondja: Új parancsot adok nektek. Szeressétek egymást, ahogyan és szerettelek titeket.

Evangélium Szent Máté könyvéből (Mt 13,44-52)
Jézus egy alkalommal a következő példabeszédet mondta tanítványinak:
Hasonló a mennyek országa a szántóföldbe rejtett kincshez. Egy ember megtalálta, újra elrejtette, aztán örömében elment, eladta mindenét, amije csak volt, és megvette a szántóföldet. Hasonló a mennyek országa a kereskedő emberhez, aki szép gyöngyöket keresett. Amikor talált egy sokat érő gyöngyöt, elment, eladta mindenét, amije csak volt, és megvette azt. Hasonló a mennyek országa a tengerbe vetett hálóhoz, amely minden fajta halat összefogott. Amikor megtelt, felhúzták a partra, leültek, és a jókat edényekbe gyűjtötték, a hitványát pedig kidobták. Így lesz a világ végén is. Az angyalok kimennek majd, a gonoszokat elválasztják az igazaktól és bedobják őket a tüzes kemencébe. Lesz majd ott sírás és fogcsikorgatás. Megértettétek mindezeket? Azt felelték neki: Igen Ő pedig azt mondta nekik: ťÍgy tehát minden írástudó, aki járatos a mennyek országában, hasonló a házigazdához, aki kincseiből újat és régit hoz elő.

Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések

I. egyetemes könyörgés (A casciai Szent Rita Szentély kalauzából)

Pap: Testvérek, Jézus mondja: aki keres, talál, aki zörget, annak ajtót nyitnak. Bizakodó lélekkel forduljunk kéréseinkkel Teremtő Istenünkhöz.
1. Szent Ritának a szülei iránti engedelmességére emlékezve segíts Atyánk, hogy minden gyermek növekedjen korban, bölcsességben és kegyelemben.
2. Szent Ritának a házassága alatti szenvedéseire emlékezve segíts Atyánk, hogy minden házaspár hűségben és harmóniában élhessen.
3. Szent Rita felajánlotta gyermekeit neked, Istenünk. Add, hogy a fiatalok legyőzzék az erőszakot, a kábítószereket és az önzést.
4. Azokra a gondokra emlékezve, amelyek Szent Ritát a Rómába vezető zarándokútján érték, töltsd el Szentlélek Isten adományoddal N. Pápát, N. püspökünket és az egyház minden pásztorát.
5. Szent Rita homlokán viselt stigmájának emlékezetére add meg Uram a hit ajándékát azoknak, akik még nem ismerték fel létezésedet és szeretetedet, és akik közömbösek az emberek iránt.
Pap:
Urunk, viseld gondját családodnak, amely a tiéd, örvendeztesd meg őt Szentjeid szépségével, s add nekünk a szentség Lelkét, hogy ezt a világot a te igazságod és békéd otthonává tudjuk változtatni. Aki élsz és uralkodol mindörökké. Amen.

II. változat Egyetemes könyörgés (A casciai Szent Rita Szentély kalauzából)
Pap:
Testvérek, a szentség a Lélek jele, amely az idők végezetéig köztünk tevékenykedik.
1. Szent Ritában csodáljuk a nagy lelki erőt, amivel meg tudott bocsátani férje gyilkosainak. Segíts, Istenünk, hogy meg tudjunk bocsátani az elszenvedett sérelmekért és támadásokért.
2. Szent Rita az ellenségeskedő családokat kibékítette egymással. Segíts Atyánk, hogy a béke és a kibékülés eszközei lessünk.
3. Szent Rita özvegyként magányban élt. Légy Urunk az özvegyek, a magányosok, az egyedül maradottak, a betegek és a gyászolók vigasztalója.
4. Szent Rita élettapasztalataira emlékezve világosíts meg Szentlélek Isten minden asszonyt, aki példáját követi.
5. A rózsák és a fügék emlékezetére, amelyeket Te mutattál Szent Ritának, add meg Atyánk mindnyájunknak az állhatatosságot, hogy jót cselekedjünk, és az élet bajait türelemmel viseljük.
Pap:
Atyánk, megmutatod szeretetedet a szentjeiden keresztül. Add nekünk Szentlelkedet, hogy képesek legyünk megérteni és megélni azt az üzenetet, amely általuk az Egyháznak és az egész világnak szól. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen.

III. változat egyetemes könyörgés (A casciai Szent Rita Szentély kalauzából)
Pap:
Istenünk! Te példaképnek állítottad elénk Szent Ritát. Közbenjárása által hallgasd meg kéréseinket.
1. Szent Rita, Cascia szentje, mi tisztelünk téged a keresztségben tett ígéretek iránti hűségedért. Járj közben értünk az Úrnál, hogy örvendezve élhessünk, és kitartóak lehessünk a szentség iránti fogadalmunkhoz, a jó által legyőzve a gonoszt.
2. Tisztelünk téged, dicsőséges Szent Rita, hogy egész életeden át szeretted az imádságot. Segíts, hogy egységben maradjunk Jézussal, aki nélkül semmit sem tehetünk. Az Ő nevét hívjuk segítségül, mert megváltást csak általa kapunk.
3. Tisztelünk téged, a kibékítés szentjét azért a lelkierőért és bátorságért, amelyről tanúbizonyságot tettél életed legtragikusabb eseményeiben. Járj közben értünk az Úrnál azért, hogy le tudjunk győzni bármilyen kétséget és félelmet, miközben hiszünk a szeretet győzelmében még a legválságosabb helyzetekben is.
4. Tisztelünk téged Szent Rita - aki tapasztalatot szereztél a családi életben - azért a példáért, melyet gyermekként, hitvesként és anyaként, özvegyként és apácaként mutattál. Segíts nekünk, hogy mindegyikünk a legjobban használhassa fel az Istentől kapott ajándékokat, és közben reményt és békét hintsünk szét a mindennapi feladataink teljesítése során.
5. Tisztelünk téged - a tövis és a rózsa szentjét - a keresztre feszített Jézus iránti alázatos és igaz szeretetedért. Segíts nekünk, hogy megbánjuk bűneinket, s ugyanúgy, mint te, igaz szívvel és cselekedeteinken keresztül is szeressük Jézust.
Pap:
Hálát adunk neked Istenünk, hogy nem hagysz magunkra bennünket, kegyelmeddel segítesz, szentjeid által példát adsz, és utat mutatsz nekünk. Vezess továbbra is a te utadon, a mi Urunk, Jézus Krisztus által, aki él és uralkodik most és mindörökké. Amen.

IV. változat egyetemes könyörgés (Szent Ritáról)
Pap:
Urunk, Szent Rita cselekedeteire tekintünk és így kérünk téged:
1. Urunk, szent Rita - idősödő szülei számára - a Te ajándékod volt. Gondoskodásoddal tekints a családokra, hogy a gyermeket minden családban a Te ajándékodnak tekintsék.
2. Szent Rita őszinte tisztelettel és szeretettel tekintett szüleire. Add, hogy a gyermekek ma is szeretettel és tisztelettel vegyék körül szüleiket még idős korukban is.
3. Szent Rita életében látjuk a béketűrés lelkületét. Közbenjárására add, hogy megtanuljuk örömmel hordozni az élet keresztjeit és béketűréssel a megpróbáltatásokat.
4. Szent Rita férje nehéz természetű volt. Rita - szeretetével és szolgálatával - megtérítette férjét. Adj a házasságban élő asszonyoknak olyan lelkületet, amellyel férjüket hozzád tudják vezetni.
5. Szent Rita gyengéd és körültekintő édesanya volt. Add, hogy a családanyák szeretettel gondoskodjanak azokról, akiket rájuk bíztál. Add, hogy szeretetük Szent Ritáéhoz hasonlóan erős
legyen.
Pap:
Lehetetlenségek szentjének közbenjárására hallgass meg bennünket Istenünk. Krisztus, ami Urunk által. Amen.

V.  változat egyetemes könyörgés (Szent Rita)
Pap:
Urunk, Szent Rita cselekedeteire tekintünk és így kérünk téged:
1. Szent Rita hősiesen elfogadta a Te szent akaratodat, amikor férje és fiai meghaltak. Adj megnyugvást és lelki békét az özvegyeknek.
2. Szent Rita megbocsátott férje gyilkosainak és jót is tett velük. Segíts Istenünk, hogy mi is meg tudjunk bocsátani ellenségeinknek, és a rossz tettet jóval viszonozzuk.
3. Szent Rita két évig tartó özvegységében vezeklő életet élt. Ezzel a feléd forduló életével példát adott az egyedül élők számára. Segítsd őket, hogy magányukban keressék a bensőséges kapcsolatot Veled, és meg is találják azt az imádságban és a mindennapi tevékenységükben.
4. Szent Rita mindig a Te sugallataid, irányításaid szerint élte életét. Segíts bennünket, hogy mi is mindig a Szentlélek indításaira figyeljünk, és a Te akaratodat valósítsuk meg mindennapi
életünkben.
5. Szent Rita már gyermekkorában hallott Jézus szenvedéséről, életét áthatotta e szenvedésről való gondolkodás, elmélkedés. Segíts Urunk, hogy mi is gyakran megemlékezzünk arról a szenvedésről, melyet egyszülött Fiad értünk szenvedett.
Pap:
Lehetetlenségek szentjének közbenjárására hallgass meg bennünket Istenünk. Krisztus, ami Urunk által. Amen.

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS
Istenünk, felajánljuk neked áldozati adományainkat
Szent Rita emlékezetének napján.
Könyörögve kérünk: szerezzen számunkra ez az áldozat
bocsánatot és békét.
Krisztus, a mi Urunk által.

ÁLDOZÁSI ÉNEK Mt 13, 45-46
A mennyek országa hasonlít a kereskedőhöz,
aki igazgyöngyöt keresett.
Amikor egy nagyon értékeset talált,
fogta magát, eladta mindenét, amije csak volt és megvette azt
.

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS
Mindenható Istenünk,
ma, Szent Rita ünnepén (emléknapján)
mennyei szentséged kegyelmével világosítsd meg szívünket,
és szítsd föl bennünk a szeretet tüzét,
hogy szent vágyaktól ösztönözve
egyre több jót cselekedjünk.
Krisztus, a mi Urunk által.                                       
                                                                  lap elejére

Kép forrása:https://www.santaritadacascia.org/santarita/festa-santa-rita.php